top of page
Accounting Documents
775
Синтетска сметка

Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва

На сметката 775 - Позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва, се евидентираат позитивните курсни разлики за денарската противвредност на монетарните ставки искажани во странски валути.

bottom of page