top of page
Accounting Documents
764
Синтетска сметка

Вишоци

На сметката 764 - Вишоци, се евидентираат вишоците утврдени со пописот.

bottom of page