top of page
Accounting Documents
742
Синтетска сметка

Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство

На сметката 742 - Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство, се евидентираат остварените приходи според називот на сметката.

bottom of page