top of page
Accounting Documents
674
Синтетска сметка

Останати нетековни средства кои се чуваат за продажба

На сметката 674 - Останати нетековни средства кои се чуваат за продажба, се евидентираат останатите нетековни средства кои се набавени заради продажба, односно користени нетековни средства за кои е донесена одлука за продажба.

bottom of page