top of page
Accounting Documents
650
Синтетска сметка

Вредност на стоките по пресметка на добавувачот

На сметката 650 - Вредност на стоките по пресметка на добавувачот, се евидентира набавната цена на стоките.

bottom of page