top of page
Accounting Documents
639
Синтетска сметка

Отстапување од стандардните (плански) цени на производите

На сметката 639 - Отстапување од стандардните (плански) цени на производите, се евидентира отстапувањето на цените на залихите евидентирани на сметките од групата 63.

bottom of page