top of page
Accounting Documents
474
Синтетска сметка

Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва

На сметката 474 - Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва, се евидентираат расходите за камати врз разни основи.

bottom of page