top of page
Accounting Documents
430
Синтетска сметка

Трошоци за амортизација (за производство)

На сметката 430 - Трошоци за амортизација (за производство), се евидентираат трошоците за амортизацијата кои се однесуваат на производството.

bottom of page