top of page
Accounting Documents
30
Група

ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА НА ЗАЛИХИ

На сметките од групата 30 - Пресметка на набавката на залихи, се евидентира куповната (фактурна) вредност и трошоците на набавката што се засметуваат во набавната вредност на суровините, материјалите, резервните делови и ситниот инвентар, амбалажата и автогумите. Користењето на сметките на оваа група не е задолжително.

bottom of page