top of page
Accounting Documents
997
Синтетска сметка

Обврски за хартии од вредност и други вредносници

На сметката 997 - Об­вр­ски за хартии од вредност и други вредносници, се евидентираат обврските врз основа на средства евидентирани на сметката 992.

bottom of page