top of page
Accounting Documents
994
Синтетска сметка

Останата активна вонбилансна евиденција

На сметката 994-Останата активна вонбилансна евиденција, се евидентираат потенцијалните средства кои не се евидентирани на другите активни вонбилансни сметки.

bottom of page