top of page
Accounting Documents
992
Синтетска сметка

Хартии од вредност и други вредносници

На сметката 992 - Хартии од вредност и други вредносници, се евидентираат примените хартии од вредност како средства за обезбедување како и други вредносници.

bottom of page