top of page
Accounting Documents
990
Синтетска сметка

Примени туѓи недвижности, постројки и опрема

На сметката 990 - Примени туѓи недвижности, постројки и опрема, се евидентираат туѓите средства според називот на сметката.

bottom of page