top of page
Accounting Documents
97
Група

УЧЕСТВО ВО КАПИТАЛОТ КОЕ НЕМА КОНТРОЛА

На сметките од групата 97 - Учество во капиталот кое нема контрола, се евидентира делот од главнината на учеството кое нема контрола во согласност со МСС 27 и МСФИ 3 и оддел 19 на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page