top of page
Accounting Documents
96
Група

ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА И ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНА ГОДИНА

На сметките од групата 96 - Пренесена загуба и загуба за тековната година, се евидентира пренесената/непокриена загуба од претходните години и загубата за тековната година.

bottom of page