top of page
Accounting Documents
950
Синтетска сметка

Задржана (акумулирана) добивка од претходни години

На сметката 950 – Задржана (акумулирана) добивка од претходни години, се евидентира акумулираната нераспоредена добивка од претходните години.

bottom of page