top of page
Accounting Documents
95
Група

ЗАДРЖАНА (АКУМУЛИРАНА) ДОБИВКА И ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНА ГОДИНА

На сметките од групата 95 – Задржана акумулирана добивка и добивка за тековната година, се евидентира задржаната добивка од претходните години и нераспоредената добивка за тековната година.

bottom of page