top of page
Accounting Documents
94
Група

РЕЗЕРВИ

На сметките од групата 94 - Резерви, се опфаќаат резервите според називите на сметките од оваа група.

bottom of page