top of page
Accounting Documents
935
Синтетска сметка

Останати ревалоризациони резерви

На сметката 935 - Останати ревалоризациони резерви кои не се евидентирани на останатите сметки од групата 93.

bottom of page