top of page
Accounting Documents
911
Синтетска сметка

Премии врз основа на продажба на приоритетни акции

На сметката 911 - Премии врз основа на продажба на приоритетни акции се евидентираат премиите на емитирани приоритетни акции, како остварен вишок над номиналната вредност на приоритетни акции.

bottom of page