top of page
Accounting Documents
845
Синтетска сметка

Загуба од ефектот од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови

На сметката 845 - Загуба од ефектот од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page