top of page
Accounting Documents
833
Синтетска сметка

Загуба која припаѓа на учество кое нема контрола

На сметката 833 -Загуба која припаѓа на учество кое нема контрола, се евидентира износот според називот на сметката.

bottom of page