top of page
Accounting Documents
83
Група

ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ КОЈА ПРИПАЃА НА ДРУГИ

На сметките од групата 83 - Добивка/загуба за периодот која припаѓа на други, се евидентира делот од остварената добивка односно загуба од работењето за пресметковниот период кој припаѓа на матичното друштво односно на учеството кое нема контрола според називите на сметките од оваа група.

bottom of page