top of page
Accounting Documents
821
Синтетска сметка

Нето загуба за периодот

На сметката 821 - Нето загуба за периодот се евидентира износот според називот на сметката

bottom of page