top of page
Accounting Documents
801
Синтетска сметка

Загуба пред оданочување

На сметката 801- Загуба пред оданочување, се евидентира износот на вишокот на расходи над приходи, до колку вкупните приходи се во помал износ од вкупните расходи во пресметковен период.

bottom of page