top of page
Accounting Documents
80
Група

ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

На сметките од групата 80 - Добивка / загуба пред оданочување се евидентира разликата меѓу приходите и расходите од вкупното работење за пресметковниот период.

bottom of page