top of page
Accounting Documents
780
Синтетска сметка

Удел во добивката на придружно друштво

На сметката 780 - Удел во добивката на придружно друштво,се евидентира приходите од учество во добивката на придружни друштва.

bottom of page