top of page
Accounting Documents
78
Група

УДЕЛ ВО ДОБИВКАТА НА ПРИДРУЖНО ДРУШТВО

На сметките од групата 78 - Удел во добивката на придружно друштво и нето добивка од прекинато работење, се евидентираат приходите според називите на сметките од оваа група.

bottom of page