top of page
Accounting Documents
767
Синтетска сметка

Приходи од премии, субвенции, дотации и донации

На сметката 767 - Приходи од премии, субвенции, дотации и донации, се евидентираат приходите според називот на сметката. Овие приходи се вреднуваат во согласност со МСС 20, други релевантни МСФИ и оддел 24 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page