top of page
Accounting Documents
762
Синтетска сметка

Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност

На сметката 762 - Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност, се евидентира разликата меѓу продажната и сметководствена вредност.

bottom of page