top of page
Accounting Documents
757
Синтетска сметка

Приходи од вредносно усогласување на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење

На сметката 757 - Приходи од вредносно усогласување на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење според називот на сметката.

bottom of page