top of page
Accounting Documents
753
Синтетска сметка

Приходи од вредносно усогласување на останати материјални средства

На сметката 753 - Приходи од вредносно усогласување на останати материјални средства, се евидентираат приходите според називот на сметката.

bottom of page