top of page
Accounting Documents
75
Група

ПРИХОДИ ОД ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

На сметките од групата 75 - Приходи од вредносно усогласување на нетековни и тековни средства, се евидентираат остварените приходи од вредносно усогласување на нетековни и тековни средства според називите на сметките од оваа група.

bottom of page