top of page
Accounting Documents
744
Синтетска сметка

Приходи од продажба на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење

На сметката 744 - Приходи од продажба на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење се евидентираат остварените приходи според називот на сметката.

bottom of page