top of page
Accounting Documents
740
Синтетска сметка

Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата

На сметката 740 - Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата, се евидентираат остварените приходиспоред називот на сметката.

bottom of page