top of page
Accounting Documents
74
Група

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА

На сметките од групата 74 - Приходи од продажба на неповрзани друштва, се евидентираат остварените приходи од продажбата на производи, стоки и услуги на домашен и на странски пазар според називите на сметките од оваа група. Приходите се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 18, МСС 11, други релевантни МСФИ и оддел 23 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page