top of page
Accounting Documents
731
Синтетска сметка

Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва од странство

На сметката 730 - Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата се евидентираат приходите остварени во земјата од матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page