top of page
Accounting Documents
703
Синтетска сметка

Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци

На сметката 703 - Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци се евидентира расходот според називот на сметката.

bottom of page