top of page
Accounting Documents
676
Синтетска сметка

Средства чие работење е прекинато

На сметката 676 - Средства чие работење е прекинато, се евидентираат средствата на организациониот дел на друштвото чие работење се прекинува. На аналитичките сметки во рамки на оваа сметка, средствата се евидентираат во согласност со потребите на друштвото со цел обезбедување контрола над тие средства.

bottom of page