top of page
Accounting Documents
672
Синтетска сметка

Градежни објекти кои се чуваат за продажба

На сметката 672 - Градежни објекти кои се чуваат за продажба, се евидентираат градежните објекти кои се набавени заради продажба, односно користени градежните објекти за кои е донесена одлука за продажба.

bottom of page