top of page
Accounting Documents
67
Група

НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ

На сметките од групата 67 – Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење, се евидентираат нематеријални средства, земјиште, градежни објекти и други недвижности, постројките, опремата и биолошките средства, вложување во недвижности и други нетековни средства кои се чуваат за продажба, или давателот на финансиски лизинг ги стекнал во постапката за принудна наплата, компензација и во други случаи, како и средствата чие работење е прекинато, а во согласност со МСФИ 5.

bottom of page