top of page
Accounting Documents
666
Синтетска сметка

Стоки во доработка, обработка и манипулација

На сметката 666 - Стоки во доработка, обработка и манипулација, се евидентираат стоките според називот на сметка на доработка и обработка.

bottom of page