top of page
Accounting Documents
665
Синтетска сметка

Вкалкулирани акцизи

На сметката 665 - Вкалкулирани акцизи, се евидентира пресметаната акциза во вредноста на залихите на стоки во продавници, доколку продажните цени се формираат со акциза.

bottom of page