top of page
Accounting Documents
663
Синтетска сметка

Стоки во продавница

На сметката 663 - Стоки во продавница, се евидентира вредноста на залихите на стоки кои се ставени во промет на мало.

bottom of page