top of page
Accounting Documents
662
Синтетска сметка

Стоки на пат

На сметката 662 - Стоки на пат, се евидентира вредноста стоките кои се испорачани на купувачот до моментот додека купувачот не го потврди приемот на стоките.

bottom of page