top of page
Accounting Documents
637
Синтетска сметка

Залихи на некурентни производи и отпадоци

На сметката 637 - Залихи на некурентни производи и отпадоци, се евидентира залихите според називот на сметката

bottom of page