top of page
Accounting Documents
636
Синтетска сметка

Производи во доработка, обработка и манипулација

На сметката 636 - Производи во доработка, обработка и манипулација, се евидентира вредноста на залихите на производите предадени во производство на заеднички производи, производите дадени за доработка и обработка кај други друштва.

bottom of page