top of page
Accounting Documents
631
Синтетска сметка

Производи во туѓ склад

На сметката 631 - Производи во туѓ склад, се евидентира вредноста на готови производи според називот на сметката .

bottom of page