top of page
Accounting Documents
63
Група

ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

На сметките од групата 63 – Готови производи, се евидентира вредноста на залихите на готовите производи по цената на чинење, односно по нето реализационата вредност, доколку е истата пониска, на крајот на пресметковниот период. Признавањето и вреднувањето на залихите на готовите производи се врши во согласност со МСС 2, МСС 11, други релевантни МСФИ и оддели 13 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page