top of page
Accounting Documents
61
Група

БИОЛОШКИ СРЕДСТВА И НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ

На сметките од групата 61 - Биолошки средства, се евидентира вредноста на залихите на биолошките средства во согласност со МСС 2, МСС 41 и оддел 13 и 34 од меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page